สรรรพสามิตเผยผลปราบปรามผู้กระทำผิดระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2563

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 397 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.78 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 234 คดี ค่าปรับ 2.52 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 114 คดี ค่าปรับ 3.11 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.16 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.14 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.004 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.34 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.51 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 11,206.960 ลิตร ยาสูบ จำนวน 43,726 ซอง ไพ่ จำนวน 669 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,580.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 70 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 9 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 22,039 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 377.31 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 12,578 คดี ค่าปรับ 128.77 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,535 คดี ค่าปรับ 153.86 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 468 คดี ค่าปรับ 6.98 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 992 คดี ค่าปรับ 36.52 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 51 คดี ค่าปรับ 1.36 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 976 คดี ค่าปรับ จำนวน 22.76 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 439 คดี ค่าปรับ 27.06 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,286,507.285 ลิตร ยาสูบ จำนวน 422,061 ซอง ไพ่ จำนวน 60,891 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,403,145.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 42,910 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,081 คัน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment