มูลนิธิ LPN ขอบคุณ ซีพีเอฟ ส่งมอบน้ำใจต่อเนื่อง ช่วยแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้เปราะบางฝ่าโควิด-19 ระลอก 3

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) รับมอบไข่ไก่สด 45,000 ฟอง ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สำหรับนำไปบรรจุเป็นชุดยังชีพ แจกจ่ายแก่กลุ่มคนงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางในกรุงเทพมหานคร และปริมมณฑล บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีนายปิลันธ์ ทองเพชร ผู้บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนของซีพีเอฟ นำไข่ไก่สดมอบแก่นายนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิแอลพีเอ็น ณ มูลนิธิฯ ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ มูลนิธิ Lpn กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่ซ้ำเติมให้พี่น้องแรงงานทั้งคนไทย และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต้องประสบความยากลำบากในดำรงชีวิตอีกครั้ง รวมถึงกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มูลนิธิ LPN จึงขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ LPN Hand to Hand assistance for migrant workers facing Covid-19 crisis in Thailand มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยให้การสนับสนุนทั้งอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งสิ้น 30,800 แพ็ค ไข่ไก่สด 171,800 ฟอง เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสังคมที่ได้เดือดร้อนได้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ ช่วยให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment