วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day)

วันที่ 25 เมษายนของทุกปีถือเป็น “วันมาลาเรียโลก” จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงวิธีการควบคุมและการรักษาโรคมาลาเรีย

ประวัติวันมาลาเรียโลก

ในปี 2512 สภาอนามัยโลกได้มีมติให้ยุติโครงการกำจัดโรคมาลาเรียทั่วโลกที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2498 เนื่องจากความล้มเหลวในการดำเนินงานตามกลยุทธ์การกำจัดโรคมาลาเรียทั่วโลก และส่งมอบโครงการนี้ไปให้องค์การสาธารณสุขดำเนินการต่อ แต่ภายหลังกลับไม่ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นดินแดนสำคัญของโรคนี้ ในแอฟริกาก็เช่นกัน สถานการณ์โรคมาลาเรียกลับเลวร้ายลงอย่างถึงที่สุด

กระทั่งในปี 2535 ความสนใจในการควบคุมโรคมาลาเรียได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนต่อต้านโรคมาลาเรีย ร่วมกับผู้นำด้านสุขภาพระดับสูงจาก 65 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ทั้งปัญหาความยากจน และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนในพื้นที่

ในปี 2541 องค์การอนามัยโลกได้ก่อตั้งกลุ่ม Roll Back Malaria Partnership เป็นกลุ่มระดับโลกในการต่อต้านโรคมาลาเรีย ระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ จากพันธมิตรมากกว่า 500 รายทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีโรคมาลาเรียระบาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของโรคมาลาเรียจากเดิมลงครึ่งหนึ่งให้ได้ในปี 2553

ในปี 2547 โรคมาลาเรียยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา โรคมาลาเรียได้คร่าชีวิตผู้คนและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไปมากกว่าล้านราย สร้างความเสียหายในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60 (พ.ศ. 2550) องค์การอนามัยโลกได้ลงมติกำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันแอฟริกามาลาเรีย (Africa Malaria Day) เป็นวันมาลาเรียโลก

World Malaria Day 2018

ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญวันมาลาเรียโลกว่า “Ready to Beat Malaria” เน้นย้ำความร่วมมือและความมุ่งมั่นของชุมชนทั่วโลกในการทำให้โลกนี้ปราศจากโรคมาลาเรีย

จากรายงานมาลาเรียโลก (World Malaria Report 2017) ขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในปี 2559 มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ราว 216 ล้านคนใน 91 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 445,000 คนโดย 91% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็นประชากรในทวีปแอฟริกา รองลงมาคือประชากรในเอเชียใต้ อยู่ที่ 6%

ส่วนประเทศไทย สถานการณ์โรคมาลาเรียปี 2560 มีผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 10,965 ราย แบ่งเป็นคนไทย 7,201 ราย และชาวต่างชาติ 3,764 ราย ลดลงจากปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 98.06

 


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment