สรรพสามิตรายงานผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 278 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.40 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 166 คดี ค่าปรับ 1.43 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 67 คดี ค่าปรับ 1.91 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 2.64 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.18 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,621.449 ลิตร ยาสูบ จำนวน 5,837 ซอง ไพ่ จำนวน 123 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 74,130.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 23,773 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 410.07 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,581 คดี ค่าปรับ 137.49 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 7,008 คดี ค่าปรับ 162.16 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 513 คดี ค่าปรับ 7.21 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,078 คดี ค่าปรับ 46.20 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 54 คดี ค่าปรับ 1.37 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,051 คดี ค่าปรับ จำนวน 26.05 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 488 คดี ค่าปรับ 29.59 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,780,555.954 ลิตร ยาสูบ จำนวน 440,113 ซอง ไพ่ จำนวน 61,879 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,678,009.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 43,064 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,182 คัน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment