สรรพากรร่วมสปส.เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบ

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values, และ Efficiency) ของกรมสรรพากร โดยในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการ เพื่อส่งมอบความสะดวกสูงสุด และส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานที่ยกระดับการให้บริการที่ “ตรงใจ”ของผู้เสียภาษีและประชาชน ซึ่งผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 จะไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอดจนผู้ประกอบการไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ลดการใช้กระดาษ โดยกรมสรรพากรมั่นใจว่า การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากร กับสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพได้ต่อไป”


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment