ออมสิน เลื่อนการแจกแอลกอฮอล์เจล

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้มีการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ในการแจกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับประชาชน คนละ 25 ml. รวมจำนวน 1 ล้านชิ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ นั้น

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ได้ประกาศมาตรการ การรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่อยู่รวมกันหนาแน่น (Social Distancing) ในพื้นที่ศูนย์การค้าและพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้มีประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ขึ้นมาคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเคร่งครัด จึงขอเลื่อนกำหนดการแจกแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชนออกไปก่อน โดยจะมีการพิจารณาวิธีการ กำหนดการ รวมถึงสถานที่ในการแจกที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง และจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment