เศรษฐกิจภูมิภาคม.ค64ยังชะลอตัว

เศรษฐกิจภูมิภาคม.ค.2564 ส่งสัญญาณชะลอลงในหลายภูมิภาค ส่วนหนึ่งจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ แต่เศรษฐกิจอีสานยังขยายตัวได้

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2564 ว่า เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนมกราคม 2564 ส่งสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ในหลายภูมิภาค จากอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง ส่วนหนึ่งจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังสามารถขยายตัวได้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวได้ดีทั้งจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ดี สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 15.2 ต่อปี ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 12.9 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ส่วนหนึ่งเนื่องจากรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 ต่อปี ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวที่ร้อยละ 9.2 ต่อปี และ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 37.6 ต่อปี ด้วยจำนวน 1.0 พันล้านบาท โดยเป็นการขยายตัวได้ดีจากโรงงานการทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง การทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสำคัญ นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 84.8 ต่อปี ด้วยจำนวน 1.4 พันล้านบาท จากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในจังหวัดขอนแก่น เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมาอยู่ที่ระดับ 51.3 และ 75.8 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 53.3 และ 77.0 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคกลางชะลอตัวลงเล็กน้อยในด้านการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ดีจากเงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ -2.5 -10.1 และ -0.2 ต่อปีตามลำดับ อย่างไรก็ดี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 14.8 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -15.0 ต่อปี ในขณะที่จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 7.0 ต่อปี อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 334.3 ต่อปี ด้วยจำนวน 3.4 พันล้านบาท จากโรงงานตัดโลหะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำคัญ ในด้านความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมาอยู่ที่ระดับ 46.3 และ 83.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 48.6 และ 86.9 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวในอัตราชะลอลงในด้านการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 19.1 ต่อปี และจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 27.7 และ 25.8 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ ขยายตัวร้อยละ 218.8 ต่อปี ด้วยจำนวน 1.1 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยขนาด 6.00 เมกะวัตต์ ในจังหวัดกระบี่ เป็นสำคัญ เช่นเดียวกับเงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 120.0 ต่อปี ด้วยจำนวน 1.9 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 44.8 และ 82.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 46.9 และ 85.3 ตามลำดับเศรษฐกิจภาคตะวันออกในด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้จากรายได้เกษตรกร ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลง อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 52.6 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 1.5 และ 4.6 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 114.2 ต่อปี ด้วยจำนวน 8.1 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมาอยู่ที่ระดับ 50.6 และ 104.7 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 52.9 และ 107.2 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคเหนือในด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้จากรายได้เกษตรกร ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลง อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 7.9 ต่อปี ในขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ และเงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ -23.9 และ -46.0 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง มาอยู่ที่ระดับ 49.6 และ 62.6 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 51.7 และ 63.0 ตามลำดับ

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ในด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้จากรายได้เกษตรกร ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 13.0 ต่อปี ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ กลับมาขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าที่ชะลอลงร้อยละ -11.3 ต่อปี นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 247.8 ต่อปี ด้วยจำนวน 11.2 พันล้านบาท จากโรงงานประกอบรถยนต์ ในจังหวัดปทุมธานี เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 46.7 และ 83.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 49.2 และ 86.9 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันตก ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง โดยในเดือนมกราคม 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 17.6 ต่อปี ด้วยจำนวน 0.3 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตซองบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 46.3 และ 83.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 48.6 และ 86.9 ตามลำดับ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment