ธนารักษ์จับชื่อผู้ได้สิทธิ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์”

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ทำการจับสลากเพื่อคัดรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิในโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์” บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ โดยมีรายชื้อที่ลงทะเบียนในระบบผ่านทุกช่องทางจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,316 ราย

สำหรับรูปแบบในการจับสลากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิและบัญชีรายชื่อสำรองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ

กลุ่มที่ 1 ระดับราคา 1,820,000 2,100,000 2,800,000 และ 2,999,999 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้จองสิทธิมากกว่าจำนวนห้องพัก จะมีการจับสลากผู้ได้รับสิทธิ ตามจำนวนห้องพักและจับสลากผู้ได้รับสิทธิสำรองในจำนวนคงเหลือ (โดยไม่มีการตัดสิทธิของผู้จองสิทธิ)

กลุ่มที่ 2 ระดับราคา 1,999,999 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้จองสิทธิน้อยกว่าจำนวนห้องพัก ผู้จองจะได้รับสิทธิทุกราย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตรวจสอบรายชื่อ จะได้มีการจับสลากเรียงลำดับผู้ได้รับสิทธิในรูปแบบเดียวกันกับระดับราคาในกลุ่มที่ 1

สำหรับห้องระดับราคา 1.99 ล้านบาท ที่ยังคงว่างอยู่จำนวน 82 ห้อง/ราย กรมธนารักษ์จะเปิดระบบผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อให้ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองแต่ละระดับราคาเป็น 1.99 ล้านบาทแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงระดับราคาหลังประกาศรายชื่อใน 7 วัน และหากจำนวนผู้แสดงความประสงค์มากกว่าจำนวนห้องพักจะมีการจับสลากอีกครั้ง ทั้งนี้ ในการจับสลากดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองเท่านั้น ซึ่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จะนำบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปบริหารจัดการห้องพักต่อไป

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดจองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์” บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปี ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้จองสิทธิใน 2 ช่องทางประกอบด้วย 1) จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสาร (upload) ผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี https://med.mahidol.ac.th และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด https://www.dad.co.th และ 2) จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ณ กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารบี โดยจองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment