กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทำให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้การเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยให้หน่วยงานของเทศบาลเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการขอเบิกเงินจากคลังของเทศบาลในระบบ GFMIS รวมทั้งกำหนดเรื่องการบัญชีในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในระบบ GFMIS

โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ของเทศบาลที่เปิดไว้สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

2. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 521 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. 0 2127 7407 – 10 ในวัน เวลาราชการ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment