EXIM BANK รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้แทน EXIM BANK รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง จากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2563 จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีการจัดการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ณ กรมควบคุมมลพิษ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment