เอ็มเทคร่วมมือ บางจาก วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรงกลั่น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในด้านการวิจัยและพัฒนา “ระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรงกลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ ห้องประชุมใหญ่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพฯ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้ จะเน้นงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา “ระบบการจัดการของเสีย จากธุรกิจโรงกลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” และสามารถนำไปช่วยพัฒนาการเก็บข้อมูลการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์การไหลของของเสีย หรือ Waste Flow เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับจัดการของเสีย นำไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวความคิดของ Circular Economy และรองรับระบบเศรษฐกิจในยุค 4.0 และ Disruptive Technology

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทบางจากฯ มีเป้าหมายในการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินการธุรกิจกลั่นน้ำมันมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่าจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง อันนำไปสู่ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ทรัพยากรที่เหลืออยู่กำลังใกล้จะหมดไป ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศตลอดจนการดำเนินการขององค์กรธุรกิจทั่วโลกจึงได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวที่กำลังเกิดขึ้น และเร่งให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และลดการเกิดของเสีย แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ ที่เรียกกันว่า Circular Economy จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไปสู่ความยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment