สรรพสามิตเน้นรุก ปีงบ63จับคนทำผิดทะลุ2.7หมื่นคดี

สรรพสามิตเน้นเชิงรุกปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ในปีงบ63จับได้ 22,642 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 481.66 ล้านบาท

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 27,642 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 481.66 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 15,821 คดี ค่าปรับ 157.21 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,136 คดี ค่าปรับ 188.54 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 592 คดี ค่าปรับ 8.49 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,211 คดี ค่าปรับ 59.20 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1.84 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,228 คดี ค่าปรับ จำนวน 30.94 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 582 คดี ค่าปรับ 35.44 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,816,955.434 ลิตร ยาสูบ จำนวน 495,716 ซอง ไพ่ จำนวน 69,602 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,083,518.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 49,756 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,405 คัน

ส่วนผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 402 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.48 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 232 คดี ค่าปรับ 1.91 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 109 คดี ค่าปรับ 2.62 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 1.69 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.46 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.73 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 8,928.050 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,265 ซอง ไพ่ จำนวน 578 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 51,033.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คัน

ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี มีการได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment