สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ยื่นหนังสือถึงภาครัฐ ขอพิจารณาแก้ไขประกาศอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) โดย นายธัญญะ กิจชัยนุกุล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ พร้อมทั้งพูดคุยรายละเอียด และรับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ได้แก่ การขอให้พิจารณาเพิ่มหมวดธุรกิจประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้เพิ่มเติม เช่นเดียวกับหมวดธุรกิจประเภทให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง เนื่องจากกระบวนการในการติดตามทวงถามหนี้ของธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีต้นทุนมิได้แตกต่างจากธุรกิจเช่าซื้อหรือลิสซิ่ง นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณาปรับลดมูลค่าหนี้ค้างชำระสะสมที่ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากเดิมตามประกาศไม่เกิน 1,000 บาท เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 500 บาท เนื่องจากฐานการชำระค่างวดสินเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไป ซึ่งหากมีการกำหนดกรอบตามเดิม อาจทำให้ส่งผลกระทบกับลูกหนี้ที่มียอดการผ่อนชำระน้อย และอาจส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ได้รับโอกาสผ่อนสินเชื่อวงเงินตามความจำเป็นหรือตามกำลังที่มี เพราะผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อให้มียอดผ่อนชำระขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment