กกพ.ได้ทีมร่วมสรรหาบอร์ด

สำนักงาน กกพ. เผยผลการคัดเลือก NGOs และอธิการบดีเพื่อร่วมสรรหา กกพ. พร้อมกำหนดการจะประกาศรับสมัคร กลางเดือนสิงหาคมนี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน

ที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้แก่ นายวิจารย์ สิมาฉายา จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และรายชื่อสำรองซึ่งเป็น

ผู้ได้รับคะแนนลำดับรองเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงไป ได้แก่ นายศรีสุวรรณ จรรยา จากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

2. ผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่มีรายชื่อสำรอง เนื่องจากขอถอนตัวระหว่างการนับคะแนน

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะรวบรวมรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีที่มาจากกระบวนการสรรหาคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ อีก 6 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนเสนอรายชื่อ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานตามขั้นตอนต่อไป ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกพ. จำนวน 3 ท่านได้ราวกลางเดือนสิงหาคม 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment